Posted by on 3 września 2019

Uczestnicy byli uznawani za pacjentów z POChP, jeśli mieli POChP stopnia 2 lub wyższego zgodnie z Globalną Inicjatywą na Przewlekły Obturacyjny Chorób Płuc (GOLD) system ocen; stopień 2 lub wyższy POChP według ZŁEGO definiowany jest jako stosunek FEV1 do wymuszonej pojemności życiowej mniejszej niż 0,70 i FEV1 wynoszący mniej niż 80% przewidywanej wartości, z wykorzystaniem równań predykcji z National Health and Nutrition Examination Badanie dla FOC i lokalne równania predykcji dla CCHS.23,24 Średni spadek FEV1 wynosił 24 ml na rok w trajektorii (panel A), 2 ml na rok w trajektorii 2 (panel B), 53 ml na rok w trajektoria 3 (panel C) i 27 ml na rok w trajektorii 4 (panel D). Spadek FEV1 w trajektorii 3 został uznany za szybki. Tabela 3 pokazuje rozkład w czterech kategoriach trajektorii FEV1 1622 uczestników w FOC i 1242 uczestników w CCHS, którzy przeszli spirometrię przed 40 rokiem życia. Ciągłe palenie tytoniu i wczesny wiek na początku palenia były istotnie bardziej rozpowszechnione wśród uczestników trajektorii prowadzących do POChP (trajektoria 3 i trajektoria 4) niż wśród uczestników trajektorii nie prowadzących do POChP (trajektoria i trajektoria 2). Po średnim czasie obserwacji 22 lat, 332 osoby – 12% z 2864 uczestników uwzględnionych w tej analizie – miało ograniczenie przepływu powietrza spełniające kryterium POChP stopnia 2 lub wyższego. Spośród tych 332 osób z POChP, 158 miało prawidłową wyjściową FEV1, co stanowi 7% z 2207 osób z prawidłową FEV1 na początku, podczas gdy 174 miało niską wyjściową FEV1, co stanowi 26% z 657 osób z niską wyjściową FEV1 (P <0,001 dla porównania pomiędzy uczestnikami z FEV1 .80% wartości przewidywanej w punkcie wyjściowym i z FEV1 <80% wartości przewidywanej). Tak więc 48% z 332 osób z POChP podczas końcowego badania podążyło za trajektorią od prawidłowej wartości wyjściowej FEV1 do POChP, ze średnim spadkiem FEV1 o 53 ml na rok (trajektoria 3 w Tabeli 3 i Rys. S4 w Dodatkowym dodatku ), podczas gdy 52% podążało za trajektorią FEV1 od niskiej maksymalnie osiągniętej czynności płuc (FEV1 <80%) na początku do POChP, przy znacząco mniejszym spadku FEV1 o 27 ml na rok (P <0,001) (trajektoria 4 w Tabeli 3, i Rys. Jak widać na rysunku 1, rozkład zaobserwowanych spadków FEV1 w czterech kategoriach trajektorii wykazał znaczną zmienność i nakładanie się.
Spośród 2864 uczestników FOC i CCHS, którzy przeszli spirometrię przed 40 rokiem życia, 812 odnotowało zarówno badanie podstawowe, jak i końcowe badanie, którego nigdy nie palili. Średni spadek FEV1 wśród tych uczestników wynosił 18 ml rocznie. Tylko 27 z nich miało POChP na egzaminie końcowym, co stanowi 8% wszystkich osób z POChP. Spośród osób, które nigdy nie paliły i które cierpiały na POChP podczas ostatniej wizyty studyjnej, 7 (26%) podążyło za trajektorią 3, podczas gdy 20 (74%) podążyło za trajektorią od najniższej osiągniętej czynności płuc (FEV1 <80%) na początku badania. POChP (trajektoria 4). Średni spadek FEV1 wśród tych osób wynosił odpowiednio 37 ml na rok i 23 ml na rok.
Analiza osób, które uczestniczyły w podstawowym badaniu CCHS, ale nie w badaniu końcowym, wykazała, że uczestnicy z FEV1 poniżej 80% wartości przewidywanej mieli znacznie większe ryzyko hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego niż osoby z FEV1 z co najmniej 80% przewidywanej wartości (25% w stosunku do 18%, P = 0,02), a także znacznie większe ryzyko związane z dopuszczeniem do POChP (9% w porównaniu do 4%, P = 0,008) i śmierci (32 % vs. 25%, P = 0,02). Dodatkowe analizy spadku FEV1 wśród osób, które nie uczestniczyły w końcowym, czwartym badaniu CCHS, wykazały większy spadek FEV1 w tej grupie pomiędzy pierwszym i drugim badaniem oraz między badaniem pierwszym i trzecim, niż w grupie uczestnicy, którzy uczestniczyli w czwartym badaniu (tabela S3 w dodatkowym dodatku).
Analiza spadku FEV1 między drugim i czwartym badaniem CCHS (średni okres 20 lat), który przeprowadzono w celu zbadania wpływu regresji w kierunku średniej, wykazała znacznie większy spadek FEV1 wśród osób w trajektorii 3 niż wśród osoby o trajektorii 4 (spadek o 60 ml rocznie w trajektorii 3 w porównaniu z 37 ml na rok w trajektorii 4, P <0,001) (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Odpowiednia analiza spadku FEV1 między drugim a trzecim badaniem (średni przedział, 11 lat) wykazała podobny schemat, z większym spadkiem wśród trajektorii 3 niż u trajektorii 4, ale różnica między tymi dwoma spadkami nie było znaczące (odpowiednio 27 ml na rok i 17 ml na rok, p = 0,37).
W końcu zaobserwowaliśmy, że wybór wartości progowej określa normalny poziom FEV1 na poziomie
[patrz też: forplyt, aerodesin 2000 karta charakterystyki, drabpol ]

 1. Natan
  19 stycznia 2019

  tak naprawdę istotna jest równowaga pierwiastków

 2. Iga
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: opryszczka[…]

 3. Konrad
  23 stycznia 2019

  Piszta co chceta

Powiązane tematy z artykułem: aerodesin 2000 karta charakterystyki drabpol forplyt

Posted by on 3 września 2019

Uczestnicy byli uznawani za pacjentów z POChP, jeśli mieli POChP stopnia 2 lub wyższego zgodnie z Globalną Inicjatywą na Przewlekły Obturacyjny Chorób Płuc (GOLD) system ocen; stopień 2 lub wyższy POChP według ZŁEGO definiowany jest jako stosunek FEV1 do wymuszonej pojemności życiowej mniejszej niż 0,70 i FEV1 wynoszący mniej niż 80% przewidywanej wartości, z wykorzystaniem równań predykcji z National Health and Nutrition Examination Badanie dla FOC i lokalne równania predykcji dla CCHS.23,24 Średni spadek FEV1 wynosił 24 ml na rok w trajektorii (panel A), 2 ml na rok w trajektorii 2 (panel B), 53 ml na rok w trajektoria 3 (panel C) i 27 ml na rok w trajektorii 4 (panel D). Spadek FEV1 w trajektorii 3 został uznany za szybki. Tabela 3 pokazuje rozkład w czterech kategoriach trajektorii FEV1 1622 uczestników w FOC i 1242 uczestników w CCHS, którzy przeszli spirometrię przed 40 rokiem życia. Ciągłe palenie tytoniu i wczesny wiek na początku palenia były istotnie bardziej rozpowszechnione wśród uczestników trajektorii prowadzących do POChP (trajektoria 3 i trajektoria 4) niż wśród uczestników trajektorii nie prowadzących do POChP (trajektoria i trajektoria 2). Po średnim czasie obserwacji 22 lat, 332 osoby – 12% z 2864 uczestników uwzględnionych w tej analizie – miało ograniczenie przepływu powietrza spełniające kryterium POChP stopnia 2 lub wyższego. Spośród tych 332 osób z POChP, 158 miało prawidłową wyjściową FEV1, co stanowi 7% z 2207 osób z prawidłową FEV1 na początku, podczas gdy 174 miało niską wyjściową FEV1, co stanowi 26% z 657 osób z niską wyjściową FEV1 (P <0,001 dla porównania pomiędzy uczestnikami z FEV1 .80% wartości przewidywanej w punkcie wyjściowym i z FEV1 <80% wartości przewidywanej). Tak więc 48% z 332 osób z POChP podczas końcowego badania podążyło za trajektorią od prawidłowej wartości wyjściowej FEV1 do POChP, ze średnim spadkiem FEV1 o 53 ml na rok (trajektoria 3 w Tabeli 3 i Rys. S4 w Dodatkowym dodatku ), podczas gdy 52% podążało za trajektorią FEV1 od niskiej maksymalnie osiągniętej czynności płuc (FEV1 <80%) na początku do POChP, przy znacząco mniejszym spadku FEV1 o 27 ml na rok (P <0,001) (trajektoria 4 w Tabeli 3, i Rys. Jak widać na rysunku 1, rozkład zaobserwowanych spadków FEV1 w czterech kategoriach trajektorii wykazał znaczną zmienność i nakładanie się.
Spośród 2864 uczestników FOC i CCHS, którzy przeszli spirometrię przed 40 rokiem życia, 812 odnotowało zarówno badanie podstawowe, jak i końcowe badanie, którego nigdy nie palili. Średni spadek FEV1 wśród tych uczestników wynosił 18 ml rocznie. Tylko 27 z nich miało POChP na egzaminie końcowym, co stanowi 8% wszystkich osób z POChP. Spośród osób, które nigdy nie paliły i które cierpiały na POChP podczas ostatniej wizyty studyjnej, 7 (26%) podążyło za trajektorią 3, podczas gdy 20 (74%) podążyło za trajektorią od najniższej osiągniętej czynności płuc (FEV1 <80%) na początku badania. POChP (trajektoria 4). Średni spadek FEV1 wśród tych osób wynosił odpowiednio 37 ml na rok i 23 ml na rok.
Analiza osób, które uczestniczyły w podstawowym badaniu CCHS, ale nie w badaniu końcowym, wykazała, że uczestnicy z FEV1 poniżej 80% wartości przewidywanej mieli znacznie większe ryzyko hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego niż osoby z FEV1 z co najmniej 80% przewidywanej wartości (25% w stosunku do 18%, P = 0,02), a także znacznie większe ryzyko związane z dopuszczeniem do POChP (9% w porównaniu do 4%, P = 0,008) i śmierci (32 % vs. 25%, P = 0,02). Dodatkowe analizy spadku FEV1 wśród osób, które nie uczestniczyły w końcowym, czwartym badaniu CCHS, wykazały większy spadek FEV1 w tej grupie pomiędzy pierwszym i drugim badaniem oraz między badaniem pierwszym i trzecim, niż w grupie uczestnicy, którzy uczestniczyli w czwartym badaniu (tabela S3 w dodatkowym dodatku).
Analiza spadku FEV1 między drugim i czwartym badaniem CCHS (średni okres 20 lat), który przeprowadzono w celu zbadania wpływu regresji w kierunku średniej, wykazała znacznie większy spadek FEV1 wśród osób w trajektorii 3 niż wśród osoby o trajektorii 4 (spadek o 60 ml rocznie w trajektorii 3 w porównaniu z 37 ml na rok w trajektorii 4, P <0,001) (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Odpowiednia analiza spadku FEV1 między drugim a trzecim badaniem (średni przedział, 11 lat) wykazała podobny schemat, z większym spadkiem wśród trajektorii 3 niż u trajektorii 4, ale różnica między tymi dwoma spadkami nie było znaczące (odpowiednio 27 ml na rok i 17 ml na rok, p = 0,37).
W końcu zaobserwowaliśmy, że wybór wartości progowej określa normalny poziom FEV1 na poziomie
[patrz też: forplyt, aerodesin 2000 karta charakterystyki, drabpol ]

 1. Natan
  19 stycznia 2019

  tak naprawdę istotna jest równowaga pierwiastków

 2. Iga
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: opryszczka[…]

 3. Konrad
  23 stycznia 2019

  Piszta co chceta

Powiązane tematy z artykułem: aerodesin 2000 karta charakterystyki drabpol forplyt