Randomizowany Trial of Intrarterial Treatment na ostrą udar niedokrwienny AD 4

Wrz. 2, 2019 by

Dwóch pacjentów, których przedstawiciele cofnęli zgodę bezpośrednio po randomizacji i przydzieleniu do grupy kontrolnej, nie mogło zostać uwzględnionych w analizie zamiaru leczenia. Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka 500 pacjentów.

Randomizowany Trial of Intrarterial Treatment na ostrą udar niedokrwienny

Wrz. 2, 2019 by

U pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym spowodowanym proksymalnym niedrożnością tętnic wewnątrzczaszkowych leczenie dotętnicze jest wysoce skuteczne w przypadku rewaskularyzacji w trybie nagłym. Brakuje jednak dowodu na korzystny wpływ na wynik

Sensitive Troponin I Assay we wczesnej diagnostyce ostrego zawału mięśnia sercowego ad 7

Wrz. 1, 2019 by

Obecne wytyczne określiły 99. percentyl normalnej populacji referencyjnej jako limit decyzyjny diagnostyki zawału mięśnia sercowego. Wybór populacji referencyjnej może wpłynąć na wyznaczenie 99. percentyla. Dlatego też ustaliliśmy i potwierdziliśmy górną

Dabigatran versus Warfarin u pacjentów z migotaniem przedsionków ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Jedynym działaniem niepożądanym, które było znacznie częstsze w przypadku dabigatranu niż w przypadku warfaryny, była niestrawność (tab. 4). Niestrawność wystąpiła u 348 pacjentów (5,8%) w grupie leczonej warfaryną iu 707

Ablacja częstotliwości radiowej w przełyku Barretta

Wrz. 1, 2019 by

Shaheen i in. (Wydanie z 28 maja) raport na temat ablacji częstotliwości radiowej endoskopowego, nie-guzkowego, dysplastycznego przełyku Barretta w porównaniu z pozorowaną procedurą. Niestety, artykuł ten pomija wszelkie informacje dotyczące

Fluwastatyna i zdarzenia okołooperacyjne u pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym cd

Wrz. 1, 2019 by

Terapię beta-adrenolityką dostosowano tak, jak opisano wcześniej w badaniu DECREASE II.7 Badanie leczenia Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania fluwastatyny o przedłużonym uwalnianiu (Novartis) w dawce 80 mg lub identycznego,

Gefitynib lub karboplatyna-paklitaksel w gruczolakoraku płucnym ad 8

Wrz. 1, 2019 by

Częstość występowania wysypki lub trądziku, biegunki i podwyższonego poziomu aminotransferaz wątrobowych była istotnie wyższa w przypadku gefitinibu niż w przypadku paklitakselu z karboplatyną, natomiast częstość występowania efektów neurotoksycznych, nudności i