Standardowe kryteria remisji w zaburzeniach ze spektrum schizofrenii: Badanie uzupelniajace

Wrz. 8, 2019 by

Minęło już dekada, odkąd zdefiniowano standaryzowane kryteria remisji zaburzeń ze spektrum schizofrenii – Kryteria Andreasena. Opublikowano ponad 2000 badań, ale tylko kilka z nich opisuje symptomatyczną remisję w miarę upływu

Obrazowanie mózgu metoda TSPO i objetosc istoty szarej u pacjentów ze schizofrenia oraz osób z bardzo wysokim ryzykiem psychozy: badanie [11C] PBR28

Wrz. 8, 2019 by

Pacjenci ze schizofrenią wykazują zmniejszenie objętości całego mózgu i masy szarej kory (GM), które postępują wcześnie w swojej chorobie. Mikroglej, rezydujące komórki odpornościowe w OUN, neurony fagocytozy i synapsy. Niektóre

Afamelanotyd dla protoporfirii erytropoetycznej AD 2

Wrz. 5, 2019 by

Badania te wykazały, że afamelanotyd ma dopuszczalny profil zdarzeń niepożądanych i umożliwia pacjentom z erytropoetyczną protoporfirią bardziej bezpośrednią ekspozycję na światło słoneczne bez bólu z powodu fototoksyczności. Tutaj opisujemy wyniki

Cykloalkil sodowo-cyrkonowy w hiperkaliemii AD 5

Wrz. 4, 2019 by

Niewielkie, nieistotne klinicznie zmniejszenie średniego odstępu QTc odnotowano w każdej grupie dawkowania ZS-9 w 15. dniu. W początkowej fazie jeden pacjent otrzymujący 10 g ZS-9 miał wydłużenie o 71 ms

Trajektorie funkcji płuc prowadzące do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc AD 4

Wrz. 3, 2019 by

Uczestnicy byli uznawani za pacjentów z POChP, jeśli mieli POChP stopnia 2 lub wyższego zgodnie z Globalną Inicjatywą na Przewlekły Obturacyjny Chorób Płuc (GOLD) system ocen; stopień 2 lub wyższy

Randomizowany Trial of Intrarterial Treatment na ostrą udar niedokrwienny

Wrz. 2, 2019 by

U pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym spowodowanym proksymalnym niedrożnością tętnic wewnątrzczaszkowych leczenie dotętnicze jest wysoce skuteczne w przypadku rewaskularyzacji w trybie nagłym. Brakuje jednak dowodu na korzystny wpływ na wynik

Trajektorie funkcji płuc prowadzące do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc AD 6

Wrz. 2, 2019 by

Natomiast wśród osób z niską początkową FEV1 regresja do średniej doprowadziłaby do niewielkiego spadku FEV1. W związku z tym byłoby lepiej wykonać wiele pomiarów FEV1 na początku badań, aby dokładniej

Przypadek ciężkiego zakażenia wirusem Ebola powikłanym gram-ujemną posocznicą AD 2

Wrz. 1, 2019 by

Z wyjątkiem powiększonych węzłów chłonnych krezkowych wszystkie inne narządy wyglądały normalnie. Pełny opis wyników badań klinicznych i dodatkowych wyników badań laboratoryjnych przedstawiono w Dodatku uzupełniającym. Kurs kliniczny i zarządzanie Terapia

Narażenie na niską dawkę promieniowania jonizującego z procedur obrazowania medycznego ad

Wrz. 1, 2019 by

Biorąc pod uwagę coraz częstsze stosowanie procedur obrazowania medycznego, nasze wyniki mają istotne znaczenie dla zdrowia ogółu populacji .4,5 Metody Źródła danych i populacja badań Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie kohortowe z

Sensitive Troponin I Assay we wczesnej diagnostyce ostrego zawału mięśnia sercowego czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Dystrybucja czasu wystąpienia bólu w klatce piersiowej była podobna we wszystkich grupach diagnostycznych. Rozkład wartości troponiny T i troponiny I, zgodnie z diagnozą rozładowania i próbkowaniem seryjnym, pokazano na Rys.