Czynniki ryzyka zwiekszonego czasu trwania nieleczonej psychozy. Wyniki ze zbioru danych FACE-SZ

wrz.. 7, 2019 by

Zmniejszenie czasu trwania nieleczonej psychozy (DUP) może poprawić rokowanie w schizofrenii. W badaniu tym zbadano częstość występowania i związane z nią czynniki ryzyka długiego DUP w dużej, niewyselekcjonowanej próbce pacjentów

Afamelanotyd dla protoporfirii erytropoetycznej AD 4

wrz.. 5, 2019 by

Kwestionariusz EPP-QOL Wyniki. Jakość życia, mierzona za pomocą wskaźnika jakości życia dermatologii w obu badaniach, nie zmieniała się z czasem w żadnej z grup badanych. Jednak w obu badaniach kwestionariusz

Afamelanotyd dla protoporfirii erytropoetycznej AD 3

wrz.. 5, 2019 by

W badaniu z USA informacje te rejestrowano w odstępach 15-minutowych tylko jako bezpośrednie światło słoneczne lub cień . Ból oceniano na 11-punktowej skali natężenia bólu Likerta (z ocenami od 0

Trajektorie funkcji płuc prowadzące do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc AD 5

wrz.. 3, 2019 by

Kiedy użyliśmy wartości odcięcia 85% przewidywanego FEV1 do zdefiniowania prawidłowego FEV1 we wczesnej dorosłości, okazało się, że 232 spośród 332 uczestników (70%), którzy prezentowali POChP podczas końcowego badania, zostało uznanych

Trajektorie funkcji płuc prowadzące do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc AD 4

wrz.. 3, 2019 by

Uczestnicy byli uznawani za pacjentów z POChP, jeśli mieli POChP stopnia 2 lub wyższego zgodnie z Globalną Inicjatywą na Przewlekły Obturacyjny Chorób Płuc (GOLD) system ocen; stopień 2 lub wyższy

Wczesna diagnoza zawału mięśnia sercowego z czułymi testami na troponinę sercową czesc 4

wrz.. 1, 2019 by

Wszystkie testy Roche przeprowadzono przy użyciu systemu Elecsys 2010 (Roche Diagnostics): Troponina T (czwarta generacja) z granicą wykrywalności wynoszącą 0,01 .g na litr, 99-percentylowy punkt odcięcia poniżej 0,01 .g na

Narażenie na niską dawkę promieniowania jonizującego z procedur obrazowania medycznego ad 5

wrz.. 1, 2019 by

Badanie klatki piersiowej w miejscu anatomicznym stanowiło 45,3% całkowitej dawki skutecznej. Ostatecznie 81,8% całkowitej skutecznej dawki dostarczono w warunkach ambulatoryjnych, najczęściej w gabinetach lekarskich. Dodatkowe dane dotyczące dystrybucji skumulowanej skutecznej

Sensitive Troponin I Assay we wczesnej diagnostyce ostrego zawału mięśnia sercowego

wrz.. 1, 2019 by

Badanie troponin serca jest kluczowe dla rozpoznania ostrego zawału mięśnia sercowego. Oceniliśmy wrażliwy test troponiny I na wczesną diagnozę i stratyfikację ryzyka zawału mięśnia sercowego. Metody W badaniu wieloośrodkowym określiliśmy

Dabigatran versus Warfarin u pacjentów z migotaniem przedsionków

wrz.. 1, 2019 by

Warfaryna zmniejsza ryzyko udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków, ale zwiększa ryzyko krwawienia i jest trudna w użyciu. Dabigatran jest nowym doustnym bezpośrednim inhibitorem trombiny. Metody W tej próbie bezinwazyjności

Fluwastatyna i zdarzenia okołooperacyjne u pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym czesc 4

wrz.. 1, 2019 by

Markery te zostały zmierzone przed rozpoczęciem badanego leku oraz w dniu przyjęcia do zabiegu chirurgicznego. Pomiary bezpieczeństwa obejmowały ocenę stężenia kinazy kreatynowej i aminotransferazy alaninowej oraz rozwój miopatii klinicznej i