Posted by on 1 września 2019

W czasie zabiegu średni poziom cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL obniżono z poziomu podstawowego o 1,08 mmol na litr (42 mg na decylitr) (20%) i 0,81 mmol na litr (31 mg na decylitr) (24%) odpowiednio w grupie otrzymującej fluwastatynę, w porównaniu z 0,21 mmol na litr (8 mg na decylitr) (4%) i 0,10 mmol na litr (4 mg na decylitr) (3%), odpowiednio, w grupie placebo (P <0,05). 0,001 dla obu porównań). Zmiany poziomu cholesterolu i triglicerydów w dużej gęstości lipoprotein nie były znaczące, ani nie różniły się znacząco pomiędzy dwiema grupami badawczymi. Mediana wyjściowego poziomu białka C-reaktywnego o wysokiej czułości wynosiła 5,93 mg na litr w grupie otrzymującej fluwastatynę i 5,80 mg na litr w grupie placebo (tabela 2). W czasie operacji mediana spadku poziomu białka C-reaktywnego o wysokiej czułości od poziomu wyjściowego wynosiła 1,27 mg na litr (21%) w grupie fluwastatyny, podczas gdy mediana wzrostu wynosiła 0,20 mg na litr (3 %) w grupie placebo (P <0,001). Mediana poziomów interleukiny-6 na początku badania była podobna w grupie przyjmującej fluwastatynę (8,55 pg na mililitr), a grupa placebo (8,76 pg na mililitr), a do czasu zabiegu zmniejszyła się o istotnie więcej w grupie przyjmującej fluwastatynę (-2,80 [. 33%]) niż w grupie placebo (-0,31 [-4%]) (P <0,001).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane, według grupy analitycznej. Odsetek pacjentów, u których wystąpiła kinaza kreatynowa ponad 10-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu, wynosił 4,0% w grupie przyjmującej fluwastatynę i 3,2% w grupie otrzymującej placebo (tabela 3). Mediana maksymalnego poziomu kinazy kreatynowej wynosiła 141 U na litr w grupie fluwastatyny i 113 U na litr w grupie placebo (P = 0,24). Odsetek pacjentów ze wzrostem aminotransferazy alaninowej do ponad trzykrotnej górnej granicy prawidłowego zakresu wynosił 3,2% w grupie otrzymującej fluwastatynę i 5,3% w grupie placebo. Mediana szczytowej wartości aminotransferazy alaninowej wynosiła 24 U na litr w grupie przyjmującej fluwastatynę i 23 U na litr w grupie placebo (P = 0,43). W żadnej z badanych grup nie zgłaszano miopatii ani rabdomiolizy w ciągu 30 dni po operacji.
Odkrycia eksploracyjne
Rycina 2. Rycina 2. Wskaźniki zagrożenia dla pierwotnego wyniku niedokrwienia mięśnia sercowego, zgodnie z określonymi wyjściowo wyjściowymi charakterystykami post hoc. Ryzyko kardiologiczne zdefiniowano tak, jak w badaniu DECREASE II (holenderskie badanie echokardiograficzne oceniające ryzyko sercowe z zastosowaniem echokardiografii obciążeniowej II). 7 Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu na miligramy na decylitr, należy podzielić przez 0,02586. CRP oznacza białko C-reaktywne i lipoproteinę o niskiej gęstości LDL.
Względna różnica w częstości występowania pierwotnego wyniku, okołooperacyjnego niedokrwienia mięśnia sercowego, utrzymywała się w analizach eksploracyjnych wielu podgrup (ryc. 2). W świetle ostatnich obaw dotyczących bezpieczeństwa okołooperacyjnego stosowania beta-blokerów, ocenialiśmy również częstość występowania udaru. Trzech pacjentów doznało udaru niezwiązanego ze skutkami ubocznymi: dwa (0,8%) w grupie placebo i jeden (0,4%) w grupie przyjmującej fluwastatynę.
Dyskusja
W badaniu DECREASE III porównywano fluwastatynę o przedłużonym uwalnianiu w dawce 80 mg raz na dobę, rozpoczęta po medianie 37 dni przed zabiegiem chirurgii naczyniowej, z placebo u pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni statyną i którzy mieli średni poziom cholesterolu całkowitego 5,35 mmol na litr (207 mg na decylitr)
[więcej w: olejek oregano zastosowanie, xtrasize dawkowanie, kasowski rzeszów ]

 1. Pluto
  15 stycznia 2019

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

 2. Crazy Eights
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparat ortodontyczny Kraków[…]

 3. Olivia
  19 stycznia 2019

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

 4. Oskar
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: koktalje białkowe[…]

 5. Captain Peroxide
  23 stycznia 2019

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

Powiązane tematy z artykułem: kasowski rzeszów olejek oregano zastosowanie xtrasize dawkowanie

Posted by on 1 września 2019

W czasie zabiegu średni poziom cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL obniżono z poziomu podstawowego o 1,08 mmol na litr (42 mg na decylitr) (20%) i 0,81 mmol na litr (31 mg na decylitr) (24%) odpowiednio w grupie otrzymującej fluwastatynę, w porównaniu z 0,21 mmol na litr (8 mg na decylitr) (4%) i 0,10 mmol na litr (4 mg na decylitr) (3%), odpowiednio, w grupie placebo (P <0,05). 0,001 dla obu porównań). Zmiany poziomu cholesterolu i triglicerydów w dużej gęstości lipoprotein nie były znaczące, ani nie różniły się znacząco pomiędzy dwiema grupami badawczymi. Mediana wyjściowego poziomu białka C-reaktywnego o wysokiej czułości wynosiła 5,93 mg na litr w grupie otrzymującej fluwastatynę i 5,80 mg na litr w grupie placebo (tabela 2). W czasie operacji mediana spadku poziomu białka C-reaktywnego o wysokiej czułości od poziomu wyjściowego wynosiła 1,27 mg na litr (21%) w grupie fluwastatyny, podczas gdy mediana wzrostu wynosiła 0,20 mg na litr (3 %) w grupie placebo (P <0,001). Mediana poziomów interleukiny-6 na początku badania była podobna w grupie przyjmującej fluwastatynę (8,55 pg na mililitr), a grupa placebo (8,76 pg na mililitr), a do czasu zabiegu zmniejszyła się o istotnie więcej w grupie przyjmującej fluwastatynę (-2,80 [. 33%]) niż w grupie placebo (-0,31 [-4%]) (P <0,001).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane, według grupy analitycznej. Odsetek pacjentów, u których wystąpiła kinaza kreatynowa ponad 10-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu, wynosił 4,0% w grupie przyjmującej fluwastatynę i 3,2% w grupie otrzymującej placebo (tabela 3). Mediana maksymalnego poziomu kinazy kreatynowej wynosiła 141 U na litr w grupie fluwastatyny i 113 U na litr w grupie placebo (P = 0,24). Odsetek pacjentów ze wzrostem aminotransferazy alaninowej do ponad trzykrotnej górnej granicy prawidłowego zakresu wynosił 3,2% w grupie otrzymującej fluwastatynę i 5,3% w grupie placebo. Mediana szczytowej wartości aminotransferazy alaninowej wynosiła 24 U na litr w grupie przyjmującej fluwastatynę i 23 U na litr w grupie placebo (P = 0,43). W żadnej z badanych grup nie zgłaszano miopatii ani rabdomiolizy w ciągu 30 dni po operacji.
Odkrycia eksploracyjne
Rycina 2. Rycina 2. Wskaźniki zagrożenia dla pierwotnego wyniku niedokrwienia mięśnia sercowego, zgodnie z określonymi wyjściowo wyjściowymi charakterystykami post hoc. Ryzyko kardiologiczne zdefiniowano tak, jak w badaniu DECREASE II (holenderskie badanie echokardiograficzne oceniające ryzyko sercowe z zastosowaniem echokardiografii obciążeniowej II). 7 Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu na miligramy na decylitr, należy podzielić przez 0,02586. CRP oznacza białko C-reaktywne i lipoproteinę o niskiej gęstości LDL.
Względna różnica w częstości występowania pierwotnego wyniku, okołooperacyjnego niedokrwienia mięśnia sercowego, utrzymywała się w analizach eksploracyjnych wielu podgrup (ryc. 2). W świetle ostatnich obaw dotyczących bezpieczeństwa okołooperacyjnego stosowania beta-blokerów, ocenialiśmy również częstość występowania udaru. Trzech pacjentów doznało udaru niezwiązanego ze skutkami ubocznymi: dwa (0,8%) w grupie placebo i jeden (0,4%) w grupie przyjmującej fluwastatynę.
Dyskusja
W badaniu DECREASE III porównywano fluwastatynę o przedłużonym uwalnianiu w dawce 80 mg raz na dobę, rozpoczęta po medianie 37 dni przed zabiegiem chirurgii naczyniowej, z placebo u pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni statyną i którzy mieli średni poziom cholesterolu całkowitego 5,35 mmol na litr (207 mg na decylitr)
[więcej w: olejek oregano zastosowanie, xtrasize dawkowanie, kasowski rzeszów ]

 1. Pluto
  15 stycznia 2019

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

 2. Crazy Eights
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparat ortodontyczny Kraków[…]

 3. Olivia
  19 stycznia 2019

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

 4. Oskar
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: koktalje białkowe[…]

 5. Captain Peroxide
  23 stycznia 2019

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

Powiązane tematy z artykułem: kasowski rzeszów olejek oregano zastosowanie xtrasize dawkowanie