przetwór Antistin – Priuin

Lip. 23, 2019 by

Obecnie duże zastosowanie ma przetwór Antistin – Priuin, który jest przyjemny w użyciu, daje ulgę w cierpieniu na kilka godzin, jednakże nie powinien być za często stosowany. Dobry wpływ wywiera

dochodzi stopniowo do niedomogi ruchowej calego zoladka

Lip. 21, 2019 by

W razie stwierdzenia ze otwór krezki jest za waski

Lip. 19, 2019 by

Może się również okazać, że brzegi otworu krezki przyszyto nie do żołądka, lecz do pętli jelita czczego i że pętla doprowadzająca uległa zagięciu wskutek pociągania przez poprzecznicę. W razie stwierdzenia

Choremu zabraniamy pic

Lip. 18, 2019 by

Choremu zabraniamy pić. Szerokie otwarcie jamy brzusznej w celu odsłonięcia i zamknięcia miejsca rozejścia się szwów ma mało widoków powodzenia, ponieważ szew nałożony w obszarze objętym zapaleniem nie trzyma z

Standardowe kryteria remisji w zaburzeniach ze spektrum schizofrenii: Badanie uzupelniajace

Lip. 13, 2019 by

Minęło już dekada, odkąd zdefiniowano standaryzowane kryteria remisji zaburzeń ze spektrum schizofrenii – Kryteria Andreasena. Opublikowano ponad 2000 badań, ale tylko kilka z nich opisuje symptomatyczną remisję w miarę upływu

Afamelanotyd dla protoporfirii erytropoetycznej AD 4

Lip. 10, 2019 by

Kwestionariusz EPP-QOL Wyniki. Jakość życia, mierzona za pomocą wskaźnika jakości życia dermatologii w obu badaniach, nie zmieniała się z czasem w żadnej z grup badanych. Jednak w obu badaniach kwestionariusz

Cykloalkil sodowo-cyrkonowy w hiperkaliemii

Lip. 9, 2019 by

Hiperkaliemia (stężenie potasu w surowicy> 5,0 mmol na litr) wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością u pacjentów z niewydolnością serca, przewlekłą chorobą nerek lub cukrzycą. Zbadaliśmy, czy cykliczny krzemian cyrkonu (ZS-9),

Randomizowany Trial of Intrarterial Treatment na ostrą udar niedokrwienny AD 6

Lip. 6, 2019 by

Ten brak równowagi wynikał z rozmiaru bloku i wielu warstw. Po drugie, współczynnik reperfuzji w MR CLEAN (zmodyfikowany wynik TICI 2b lub 3, 58,7%) był stosunkowo niski w porównaniu z

Gefitynib lub karboplatyna-paklitaksel w gruczolakoraku płucnym ad 6

Lip. 4, 2019 by

Mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 5,7 miesiąca w grupie gefitinibu i 5,8 miesiąca w grupie karboplatyna-paklitaksel, w przybliżeniu zbiegając się z przekroczeniem krzywych Kaplana-Meiera. 12-miesięczne wskaźniki przeżycia wolnego od

Fluwastatyna i zdarzenia okołooperacyjne u pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym cd

Lip. 3, 2019 by

Terapię beta-adrenolityką dostosowano tak, jak opisano wcześniej w badaniu DECREASE II.7 Badanie leczenia Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania fluwastatyny o przedłużonym uwalnianiu (Novartis) w dawce 80 mg lub identycznego,