Afamelanotyd dla protoporfirii erytropoetycznej AD 4

wrz.. 5, 2019 by

Kwestionariusz EPP-QOL Wyniki. Jakość życia, mierzona za pomocą wskaźnika jakości życia dermatologii w obu badaniach, nie zmieniała się z czasem w żadnej z grup badanych. Jednak w obu badaniach kwestionariusz

Afamelanotyd dla protoporfirii erytropoetycznej AD 3

wrz.. 5, 2019 by

W badaniu z USA informacje te rejestrowano w odstępach 15-minutowych tylko jako bezpośrednie światło słoneczne lub cień . Ból oceniano na 11-punktowej skali natężenia bólu Likerta (z ocenami od 0

Afamelanotyd dla protoporfirii erytropoetycznej AD 2

wrz.. 5, 2019 by

Badania te wykazały, że afamelanotyd ma dopuszczalny profil zdarzeń niepożądanych i umożliwia pacjentom z erytropoetyczną protoporfirią bardziej bezpośrednią ekspozycję na światło słoneczne bez bólu z powodu fototoksyczności. Tutaj opisujemy wyniki

Afamelanotyd dla protoporfirii erytropoetycznej

wrz.. 5, 2019 by

Protoporfiria erytropoetyczna jest ciężką fotodermatozą związaną z ostrą fototoksycznością. Pacjenci z tym schorzeniem mają rozdzierający ból i znacznie obniżoną jakość życia. Oceniliśmy bezpieczeństwo i skuteczność analogu hormonu stymulującego .-melanocyty, afamelanotydu,

Cykloalkil sodowo-cyrkonowy w hiperkaliemii AD 5

wrz.. 4, 2019 by

Niewielkie, nieistotne klinicznie zmniejszenie średniego odstępu QTc odnotowano w każdej grupie dawkowania ZS-9 w 15. dniu. W początkowej fazie jeden pacjent otrzymujący 10 g ZS-9 miał wydłużenie o 71 ms

Cykloalkil sodowo-cyrkonowy w hiperkaliemii AD 4

wrz.. 4, 2019 by

Średnia redukcja względem wartości wyjściowej po godzinie po pierwszej 10-g dawce ZS-9 wynosiła 0,11 mmol na litr (95% CI, -0,17 do -0,05), w porównaniu ze wzrostem o 0,01 mmol na

Cykloalkil sodowo-cyrkonowy w hiperkaliemii AD 3

wrz.. 4, 2019 by

W badaniu nie uwzględniono wniosków w analizach podgrup, dlatego wyniki tych analiz należy traktować wyłącznie jako wyniki opisowe. Punkty końcowe bezpieczeństwa obejmowały zdarzenia niepożądane, parametry życiowe i wyniki badań elektrokardiograficznych,

Cykloalkil sodowo-cyrkonowy w hiperkaliemii AD 2

wrz.. 4, 2019 by

Pełne kryteria włączenia i wykluczenia podano w pełnym protokole badania, dostępnym pod adresem. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Projekt badania, losowanie i leczenie Rysunek 1. Rysunek 1. Projekt badania.

Cykloalkil sodowo-cyrkonowy w hiperkaliemii

wrz.. 4, 2019 by

Hiperkaliemia (stężenie potasu w surowicy> 5,0 mmol na litr) wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością u pacjentów z niewydolnością serca, przewlekłą chorobą nerek lub cukrzycą. Zbadaliśmy, czy cykliczny krzemian cyrkonu (ZS-9),

Trajektorie funkcji płuc prowadzące do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc AD 5

wrz.. 3, 2019 by

Kiedy użyliśmy wartości odcięcia 85% przewidywanego FEV1 do zdefiniowania prawidłowego FEV1 we wczesnej dorosłości, okazało się, że 232 spośród 332 uczestników (70%), którzy prezentowali POChP podczas końcowego badania, zostało uznanych