Gefitynib lub karboplatyna-paklitaksel w gruczolakoraku płucnym ad 9

Lip. 4, 2019 by

Szybkość obiektywnej odpowiedzi na gefitynib pierwszego rzutu w naszym badaniu jest podobna do częstości stwierdzonych w innych badaniach, w których pacjenci zostali wybrani zgodnie ze stanem mutacji EGFR, w tym

Gefitynib lub karboplatyna-paklitaksel w gruczolakoraku płucnym ad 8

Lip. 4, 2019 by

Częstość występowania wysypki lub trądziku, biegunki i podwyższonego poziomu aminotransferaz wątrobowych była istotnie wyższa w przypadku gefitinibu niż w przypadku paklitakselu z karboplatyną, natomiast częstość występowania efektów neurotoksycznych, nudności i

Gefitynib lub karboplatyna-paklitaksel w gruczolakoraku płucnym ad 7

Lip. 4, 2019 by

Mediana przeżycia wynosiła 18,6 miesiąca u pacjentów otrzymujących gefitinib i 17,3 miesięcy u pacjentów otrzymujących paklitaksel w postaci karboplatyny. Po obserwowaniu wyników w odniesieniu do przeżycia wolnego od progresji, przeprowadziliśmy

Gefitynib lub karboplatyna-paklitaksel w gruczolakoraku płucnym ad 6

Lip. 4, 2019 by

Mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 5,7 miesiąca w grupie gefitinibu i 5,8 miesiąca w grupie karboplatyna-paklitaksel, w przybliżeniu zbiegając się z przekroczeniem krzywych Kaplana-Meiera. 12-miesięczne wskaźniki przeżycia wolnego od

Fluwastatyna i zdarzenia okołooperacyjne u pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym ad 5

Lip. 3, 2019 by

Pomiędzy czasem randomizacji a zabiegiem chirurgicznym żaden pacjent nie miał ujemnego wyniku kardiologicznego. Czterech pacjentów nie otrzymało zamierzonego leku: trzech, którzy zostali przypisani do fluwastatyny, nie przyjmowało tego leku, a

Fluwastatyna i zdarzenia okołooperacyjne u pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym czesc 4

Lip. 3, 2019 by

Markery te zostały zmierzone przed rozpoczęciem badanego leku oraz w dniu przyjęcia do zabiegu chirurgicznego. Pomiary bezpieczeństwa obejmowały ocenę stężenia kinazy kreatynowej i aminotransferazy alaninowej oraz rozwój miopatii klinicznej i

Fluwastatyna i zdarzenia okołooperacyjne u pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym cd

Lip. 3, 2019 by

Terapię beta-adrenolityką dostosowano tak, jak opisano wcześniej w badaniu DECREASE II.7 Badanie leczenia Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania fluwastatyny o przedłużonym uwalnianiu (Novartis) w dawce 80 mg lub identycznego,

Fluwastatyna i zdarzenia okołooperacyjne u pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym ad

Lip. 3, 2019 by

Chirurgiczna odpowiedź na stres wywołuje wzrost katecholaminy, z towarzyszącym jej stresem hemodynamicznym, skurczem naczyń, zmniejszoną aktywnością fibrynolityczną, aktywacją płytek krwi i wynikającą z tego nadwzrocznością3. Procesy zapalne w makrofagach ogólnych

Fluwastatyna i zdarzenia okołooperacyjne u pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym

Lip. 3, 2019 by

Nota redakcyjna: Badanie to zostało poddane przeglądowi w ramach kompleksowego badania przeprowadzonego przez Erasmus Medical Center (Rotterdam, Holandia) pod kątem integralności naukowej pracy dra Poldermansa, MD, Ph.D. Ustalenia komisji śledczej

Immunologiczne aspekty przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Lip. 2, 2019 by

Cosio i in. (Wydanie 4 czerwca) obecne dane, które będą stymulować badanie roli autoimmunizacji w patogenezie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Uważamy jednak, że wysiłki badawcze koncentrujące się na mechanizmach